8 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

EU: s skogsbruksstrategi: positiva men begränsade resultat

Även om EU: s skogstäckning har ökat under de senaste 30 åren, försämras dessa skogars tillstånd. Hållbar förvaltning är avgörande för att upprätthålla biologisk mångfald och hantera klimatförändringar i skogar. I en särskild rapport från Europeiska revisionsrätten (ECA) konstateras att EU-kommissionen kunde ha vidtagit starkare åtgärder för att skydda EU: s skogar i områden där EU är fullt behörigt att agera. Till exempel kan mer göras för att bekämpa olaglig avverkning och förbättra fokus på landsbygdsutvecklingens skogsbruksåtgärder på biologisk mångfald och klimatförändringar. Finansiering av skogsområden från EU -budgeten är mycket mindre än finansiering för jordbruk, även om det areal som omfattas av skogar och det område som används för jordbruk är nästan detsamma.

EU -finansiering för skogsbruk utgör mindre än 1% av GJP -budgeten. fokuserar på att stödja bevarandeåtgärder och stödja skogsplantering och restaurering. 90% av EU: s skogsbruksmedel finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). ”Skogar är multifunktionella, de tjänar miljömässiga, ekonomiska och sociala ändamål, och fastställandet av ekologiska gränser, till exempel vid användning av skog för energi, pågår”, säger Samo Jereb, ledamot av Europeiska revisionsrätten. Rapportera.

”Skogar kan fungera som viktiga kolsänkor och hjälpa oss att minska effekterna av klimatförändringar, till exempel skogsbränder, stormar, torka och minskande biologisk mångfald, men bara om de är i gott skick. Det är EU -kommissionens och medlemsstaternas ansvar att intensifiera åtgärder för att garantera fjädrande skogar. ”

Revisorerna fann att EU: s viktigaste politik behandlar biologisk mångfald och klimatförändringar i EU: s skogar, men deras inverkan är begränsad. Till exempel, även om EU: s timmerförordning förbjuder marknadsföring av olagligt avverkat timmer och träprodukter i EU, fortsätter olaglig avverkning. Det finns brister i medlemsstaternas tillämpning av förordningen och effektiva kontroller saknas ofta, även av kommissionen.

Fjärranalys (jordobservationsdata, geotaggade kartor och fotografier) ​​erbjuder stor potential för kostnadseffektiv övervakning över stora områden, men används inte konsekvent av kommissionen. 2 SV EU har antagit olika strategier för att hantera den låga biologiska mångfalden och bevarandestatusen i EU: s skogar. Revisorerna fann emellertid att kvaliteten på bevarandeåtgärderna för dessa skogsmiljöer fortfarande är problematisk.

Trots att 85% av bedömningarna av skyddade livsmiljöer indikerar dålig eller dålig bevarandestatus, syftar de flesta bevarandeåtgärder enbart till att bibehålla statusen snarare än att återställa den. I vissa skogsplanteringsprojekt observerade revisorerna kluster av monokulturer; blandning av olika arter skulle ha förbättrat den biologiska mångfalden och motståndskraften mot stormar, torka och skadedjur. Revisorerna drar slutsatsen att landsbygdsutvecklingsåtgärder har haft liten inverkan på skogens biologiska mångfald och motståndskraft mot klimatförändringar, delvis på grund av blygsamma utgifter för skog (3% av alla utgifter för landsbygdsutveckling i praktiken) och svagheter i utformningen av mätningar.

Bara att det finns en skogsvårdsplan, ett villkor för att få EJFLU -finansiering, ger liten garanti för att finansiering går till miljömässigt hållbara aktiviteter. Dessutom mäter EU: s gemensamma övervakningssystem inte effekterna av skogsbruksåtgärder på biologisk mångfald eller klimatförändringar. Allmän information EU har godkänt internationella avtal (FN: s konvention om biologisk mångfald och Agenda 2030 för hållbar utveckling med sitt mål för hållbar utveckling 15) och måste därför respektera en rad mål som är direkt relaterade till biologisk mångfald i skogar.

Dessutom uppmanar EU -fördragen EU att verka för en hållbar utveckling i Europa. Rapporten The State of Europes Forests 2020 drog dock slutsatsen att tillståndet i Europas skogar generellt försämras; Andra rapporter och data från medlemsstaterna bekräftar att bevarandestatusen för EU: s skogar minskar. Kommissionen presenterade sin nya EU -skogsbruksstrategi i juli 2021.

Särskild rapport 21/2021: EU -finansiering för biologisk mångfald och klimatförändringar i EU: s skogar: positiva men begränsade resultat

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles