7.4 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

Handikappers rättigheter: ett europeiskt handikappkort för att harmonisera status i hela EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) hyllar den nya EU -strategin för personer med funktionshinder som ett steg framåt i genomförandet av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder (UNCRPD). Strategin har införlivat många av EESK: s förslag, den europeiska handikapprörelsen och det civila samhället. Förslagen inkluderar fullständig harmonisering av den nya agendan och förstärkt övervakning på EU -nivå av dess genomförande. EESK är dock bekymrat över utspädningen av bindande åtgärder och strikt efterlevnad av strategin.

Vid sin plenarsession den 7 juli antog EESK yttrandet Strategi för personer med funktionsnedsättning, där han gav sin åsikt om Europeiska kommissionens nya strategi, som syftar till att förbättra livet för cirka 100 miljoner européer med funktionsnedsättning under det kommande decenniet.

Trots att den nya strategin kallades lovvärd och mer ambitiös än sin föregångare var EESK oroade över möjligheterna till en korrekt genomförande. Det beklagar också avsaknaden av konkreta och specifika åtgärder för att stoppa diskriminering av kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Kommersiell

”Strategin om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU och har potential att åstadkomma verkliga förändringar, men detta beror helt på hur väl den genomförs och hur ambitiösa enskilda åtgärder är. Ha vidtagits hänsyn till EESK: s förslag och handikapprörelsen. Det saknar dock ambitioner i bindande lagstiftning, säger föredraganden för yttrandet. Ioannis Vardakastanis.

”Vi måste förvandla ord till handling. Om EU -kommissionen och medlemsstaterna inte är ambitiösa när det gäller att driva på åtgärder som utmanar status quo kan strategin inte uppfylla förväntningarna hos cirka 100 miljoner människor med funktionshinder i EU.” varnade han.

EU: s resiliens- och återhämtningsfond (FRR) bör vara starkt kopplad till EU: s handikapprättsstrategi och hjälpa människor med funktionshinder att återhämta sig från effekterna av pandemin, eftersom de är bland de mest drabbade. Länken till genomförandet och övervakningen av handlingsplanen för EU: s pelare för sociala rättigheter måste också säkerställas och maximeras, sade EESK i yttrandet.

Kommersiell

Tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser bör tillhandahållas för det nuvarande övervakningssystemet för EU -åtgärder som rör UNCRPD. EESK rekommenderar starkt att Europeiska kommissionen undersöker hur EU: s institutioner och medlemsstater kan samarbeta för att bättre inkludera personer med funktionshinder genom att granska den befintliga kompetensförklaringen och ratificera det valfria protokollet till UNCRPD. Dessa steg kommer att ge EU en mer avgörande röst i medlemsstaternas efterlevnad av bestämmelserna i UNCRPD. Kommissionen måste också vara fast besluten att motsätta sig investeringsplaner som strider mot UNCRPD, till exempel investeringar i institutionella vårdinställningar.

EESK efterlyste särskilda åtgärder för att tillgodose behoven hos kvinnor och flickor med funktionshinder genom ett flaggskeppsinitiativ under andra halvan av EU -strategins period om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att säkerställa könsdimensionen. Fokus på kvinnor bör omfatta en dimension av könsbaserat våld och kvinnor som informella vårdgivare till familjemedlemmar med funktionshinder.

EESK välkomnade förslaget om ett resurscenter som heter AccessibleEU, ett av flaggskeppsinitiativen i den nya strategin, även om det inte uppfyllde EESK: s begäran om en EU -åtkomstnämnd med bredare befogenheter. Syftet med AccessibleEU skulle vara att sammanföra nationella myndigheter som ansvarar för att genomföra och verkställa tillgänglighetsregler och tillgänglighetsexperter och yrkesverksamma, och att övervaka genomförandet av EU -lagar om tillgänglighet. Kommissionen måste vara tydlig och transparent om hur den planerar att finansiera och bemanna denna byrå och hur den kommer att säkerställa att personer med funktionsnedsättning är representerade, betonade EESK.

EESK stöder starkt EU: s flaggskeppsinitiativ för funktionshinder och anser att det har potential att främja stora förändringar. Det beklagar dock att det fortfarande inte finns någon kompromiss om hur man säkerställer att det erkänns av medlemsstaterna. Kommittén lyfter fram behovet av att handikappkortet ska tillämpas genom en förordning som gör det direkt tillämpligt och verkställbart i hela EU.

Handikappade måste kunna delta fullt ut i det politiska livet i sina samhällen. EESK stöder planen för en vägledning för goda valmetoder som behandlar funktionshindrades deltagande i valprocessen för att garantera deras politiska rättigheter.

Att fokusera på jobb av hög kvalitet för personer med funktionsnedsättning är avgörande, särskilt mot bakgrund av COVID-19-pandemin. EESK betonar att huvudsyftet inte bara är högre sysselsättningsgrad, utan också kvalitetssysselsättning som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att förbättra sina sociala förhållanden genom arbete. EESK föreslår att indikatorer för kvaliteten på sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning införs.

EESK uppmanar också handikapprörelsen att vara proaktiv och främja varje åtgärd i denna strategi för att uppfylla vad den lovar. Arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer bör fullt ut stödja genomförandet av den nya strategin. Det är inte själva strategin som kommer att medföra verkliga förändringar för personer med funktionsnedsättning, utan styrkan i var och en av dess komponenter under det kommande decenniet, avslutade EESK.

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles