8 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

Hur medborgare kan driva gröna och digitala övergångar

Initiativet Connected Europe har visat hur mycket populärt stöd det finns för ett hälsosammare, grönare och mer digitalt samhälle. Ben Wreschner (chefsekonom, Vodafone) Y Dharmendra Kanani (direktör Asien, fred, säkerhet och försvar, digital och huvudansvarig talesman, Europas vänner) Förklara hur medborgardeltagande kommer att vara avgörande för de gröna och digitala övergångarna.

Den nyligen lanserade konferensen om Europas framtid har tagit en innovativ strategi och letat efter sätt att reformera Europeiska unionens politik och institutioner. Det erbjuder en digital plattform för människor att skicka idéer och delta i diskussioner, främja förståelse och debatt i hela EU.

Detta synsätt på digitalt deltagande återspeglar ett gemensamt initiativ mellan Vodafone och Europas vänner som har pågått under de senaste sex månaderna. Ansluten Europa sammanför åsikter från medborgare, industri och beslutsfattare och använder en samarbetsstrategi för att generera politiska rekommendationer med tonvikt på praktiska lösningar på de utmaningar vi står inför. Medborgarnas perspektiv är centrala för ett anslutet Europa: deras förhoppningar och bekymmer hjälper till att styra diskussionerna.

När konferensen börjar är här några förslag som vi kan erbjuda för att uppmuntra diskussioner och generera användbara idéer för ett grönare och mer digitalt samhälle.

Lämna ingen bakom

Medborgare som deltar i debatterna om Connected Europe ser fördelarna med teknik. Men de påminde oss om att teknik inte kan vara en lösning ensam. Vi måste se till att människor kan få tillgång till den teknik som är tillgänglig för dem. Det innebär att utveckla digitala färdigheter från skolan till arbetsplatsen och bortom så att det finns möjligheter till livslångt lärande. Det säkerställer att ingen blir kvar.

Medborgarna är förståeligt oroade över digital utestängning, särskilt när det gäller äldre människor, personer med funktionsnedsättning och människor som bor i avlägsna områden. Att säkerställa åtkomst för alla är oerhört viktigt. Regeringar måste arbeta med företag för att ta itu med den digitala klyftan och ge anslutning till alla, unga eller gamla, urbana eller landsbygd.

Det erkändes också, ibland förlorat i silos av beslutsfattande, att digital transformation är en möjliggörare för många andra viktiga mål. Digitalisering kan till exempel bidra till att mildra klimatförändringar och stödja hållbarhet, det kan bidra till att förbättra hälsan, stärka ekonomin och förbättra social rättvisa. Det kan till och med stärka EU: s ställning i världen, göra EU mer konkurrenskraftigt och samtidigt upprätthålla den europeiska demokratin.

Välj det rätta

I våra gröna Europa-fokusgrupper ombads cirka 150 europeiska medborgare från 16 länder att avge sitt yttrande. En av de största oron som tas upp när det gäller den gröna övergången är eget kapital. Det finns stor oro för att bördan orättvist läggs på konsumenterna snarare än regeringar och industrin.

Målet med digital möjliggörande för en grön övergång är dock att det hjälper till att uppnå hållbarhetsmål utan att börda orättvist på en grupp. Både de gröna och digitala övergångarna syftar till att hitta möjligheter för alla, så att förändringarna leder till fördelar för alla.

Digitala innovationer som smarta mätare och LED-gatubelysning anslutna till ett centralt ledningssystem kan dramatiskt minska energiförbrukningen. Internet of Things (IoT) -sensorer på gårdar kan mäta markfuktighet och hälsa för att göra bevattning och gödningsmedel mycket effektivare. Ingen av dessa innovationer leder till att ingen grupp tappar. De är fördelaktiga för alla medborgare, konsumenter, industri och regeringar, förutsatt att vi alla tar våra egna utsläpp på allvar och tar itu med dem på lämpligt sätt.

Klarhet

Fokusgrupperna för Connected Europe visade hur människor ibland har svårt att tolka gröna referenser. De flesta vill göra det rätta när det gäller hållbarhet, men när det gäller vardagliga beslut är det inte alltid klart vad det miljövänliga alternativet är. Bristen på standarder och riktmärken i hela EU innebär att konsumenter kan ha svårt att göra välinformerade gröna val.

En lösning skulle vara att skapa en standardiserad ram som fungerar i enlighet med EU: s hållbarhetsprinciper. Det kan inte bara visa miljöpåverkan av en produkt eller tjänst utan också dina digitala referenser. Ett förslag som redan har kommit fram från diskussionerna om Connected Europe är att EU använder processer som redan finns för att skapa en ”Digital Opportunity Assessment” vid sidan av de ekologiska konsekvensbedömningarna.

Ett annat alternativ är det digitala produktpasset som nämns i EU: s ministerdeklaration om en grön och digital transformation. Spårning och spårning av produkter och material skulle öka konsumenternas egenmakt och hållbara val genom information och medvetenhet. För att pass ska lyckas krävs en robust paneuropeisk strategi tillsammans med digitala logistikverktyg som kan spåra produkter genom hela leveranskedjan.

Ansvar

Ansvar är nära kopplat till tydlighet. Medborgarnas oro kring rättvisa, förtroende och bekvämlighet visar att vi måste visa att vi gör vad vi lovar att göra. Men hur kan vi hålla oss ansvariga när det gäller digital till grönt och leverera den digitala och gröna tvillingövergången?

Diskussionerna om Connected Europe visade hur viktigt det är att arbeta över olika sektorer och utveckla gemensamma standarder. En lösning kan vara att använda Digital Economy and Society Index (DESI), som övervakar Europas globala digitala prestanda och spårar medlemsstaternas framsteg när det gäller digital konkurrenskraft. DESI kan modifieras för att inkludera hållbarhet. Tilldelningen av återvinningsmedel och utgifter kunde effektivt övervakas och politiska reformer kunde jämföras med DESI. Digital som en multiplikator kan hjälpa medlemsstaterna att uppfylla EU: s åtagande om återhämtningsfond (FRR) att minst 37% av de nationella planernas utgifter går till gröna projekt.

Argumentet för ett sådant ansvar handlar också om att visa bra valuta för pengarna: dessa förändringar har stora ekonomiska fördelar. Enligt en Deloittes rapportSkulle EU: s BNP kunna öka med 7,2% om återhämtningspaket fokuserar på digitala och gröna investeringar och alla medlemsstater når en DESI-poäng på 90 år 2027.

Arbetar tillsammans

Connected Europe är ett verkligt samarbetsinitiativ som involverar medborgare, industri, beslutsfattare och akademiker. Detta tillvägagångssätt måste replikeras i bredare skala om vi ska lyckas navigera i de gröna och digitala övergångarna. Medborgares åsikter och branscherfarenhet måste kombineras med beslutsfattare som kan stödja och underlätta rätt ram för att ett samarbete ska fungera effektivt.

Det finns tydliga bevis för att vi med rätt ram, politiska reformer och effektiv användning av EU: s återuppbyggnadsfonder kan göra mer för att investera i rätt område. Vi kan bygga ett hälsosammare och mer hållbart samhälle som ger medborgare och företag möjlighet att utnyttja potentialen för digital transformation. Vi kan bygga ett grönt, digitalt och mer motståndskraftigt Europa.

Initiativet Connected Europe fortsätter att samla in input och input för att formulera rekommendationer och policyförfrågningar som kommer att bygga ett mer framgångsrikt, grönare och motståndskraftigt Europa. En fullständig rapport kommer att publiceras senare på året. Klicka här för att delta eller lära dig mer om Connected Europe.

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles