7.3 C
Stockholm
tisdag, oktober 26, 2021

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen stöder Finlands plan för återhämtning och motståndskraft på 2,1 miljarder euro

Europeiska kommissionen har antagit en positiv bedömning av Finlands plan för återhämtning och motståndskraft. Detta är ett viktigt steg för EU att betala ut 2,1 miljarder euro i bidrag till Finland inom ramen för mekanismen för återhämtning och motståndskraft (FRR). Finansiering från RRF kommer att stödja genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Finlands plan för återhämtning och motståndskraft. Det kommer att spela en viktig roll för att Finland ska kunna komma starkare ur covid-19-pandemin.

RRF är det viktigaste instrumentet i hjärtat av NextGenerationEU som kommer att ge upp till 800 miljarder euro (till löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i hela EU. Den finska planen är en del av ett aldrig tidigare skådat samordnat EU-svar på COVID-19-krisen, för att ta itu med gemensamma europeiska utmaningar genom att anamma gröna och digitala övergångar, stärka ekonomisk och social motståndskraft och sammanhållning på den inre marknaden.

Kommissionen utvärderade den finska planen utifrån kriterierna i RRF -förordningen. I kommissionens analys övervägdes särskilt om investeringarna och reformerna i den finska planen stöder gröna och digitala övergångar. bidra till att effektivt hantera de utmaningar som identifierats under den europeiska planeringsterminen; och stärka dess potential för tillväxt, skapande av arbetstillfällen och ekonomisk och social motståndskraft.

Kommersiell

Säkra Finlands gröna och digitala övergångar

Kommissionens bedömning drar slutsatsen att den finska planen avsätter 50% av det totala plananslaget till åtgärder som stöder klimatmål. Finland har tillkännagett ett ambitiöst mål att uppnå koldioxidneutralitet år 2035. De reformer och investeringar som ingår i planen kommer att ge ett viktigt bidrag till att Finland uppnår detta mål. Planen vänder sig till var och en av de högsta utsläppssektorerna i sin tur, nämligen energi, bostäder, industri och transport. Den innehåller reformer för att fasa ut användningen av kol i energiproduktion, ändringar av skatter för att gynna renare teknik och en reform av avfallslagen med större mål för återvinning och återanvändning. På investeringssidan kommer planen att finansiera ren energiteknik och tillhörande infrastruktur, avkolning av industrin, utbyte av oljepannor med låg- eller noll-koldioxidvärmesystem samt offentliga och privata laddplatser för elbilar.

Kommissionens bedömning drar slutsatsen att Finlands plan avsätter 27% av dess totala anslag till åtgärder som stödjer den digitala övergången. Planen innehåller åtgärder för att förbättra höghastighetsinternetuppkoppling, särskilt på landsbygden, stödja digitalisering av företag och den offentliga sektorn, förbättra arbetskraftens digitala kompetens och stödja utvecklingen av nyckelteknologi som intelligens. Artificiell, 6G och mikroelektronik.

Kommersiell

Stärka Finlands ekonomiska och sociala motståndskraft

Kommissionen anser att Finlands plan innehåller en omfattande uppsättning ömsesidigt förstärkande reformer och investeringar som bidrar till att effektivt hantera de ekonomiska och sociala utmaningar som beskrivs i de landsspecifika rekommendationerna som riktats till Finland under de senaste åren.

Den innehåller en bred uppsättning reformåtgärder för att höja sysselsättningsgraden och stärka arbetsmarknadens funktion, allt från omvandling av de offentliga arbetsförmedlingarna till förbättring och underlättande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster. Planen innehåller specifika åtgärder för att stödja integrationen av unga och personer med delvis arbetsförmåga. Planen innehåller också åtgärder för att stärka en effektiv övervakning och efterlevnad av Finlands ramverk mot penningtvätt.

Planen representerar ett övergripande och balanserat svar på den ekonomiska och sociala situationen i Finland, vilket på ett tillfredsställande sätt bidrar till de sex pelare som nämns i RRF -förordningen.

Stöd flaggskeppsinvesteringar och reformprojekt

Den finska planen föreslår projekt inom de sju europeiska flaggskeppsområdena. Dessa är specifika investeringsprojekt som tar upp frågor som är gemensamma för alla medlemsstater inom områden som skapar arbetstillfällen och tillväxt och är nödvändiga för en grön och digital övergång. Till exempel har Finland föreslagit att tillhandahålla 161 miljoner euro för investeringar i ny energiteknik och 60 miljoner euro för avkolning av industriprocesser för att stödja den gröna omställningen. För att stödja den digitala övergången kommer planen att investera 50 miljoner euro i distribution av snabba bredbandstjänster och 93 miljoner euro för att stödja utvecklingen av digital kompetens som en del av kontinuerliga lärande och arbetsmarknadsreformer.

Kommissionens bedömning drar slutsatsen att ingen av de åtgärder som ingår i planen väsentligt skadar miljön, i enlighet med kraven i RRF -förordningen.

Kommissionen anser att de kontrollsystem som inrättats av Finland är tillräckliga för att skydda unionens ekonomiska intressen. Planen ger tillräcklig information om hur nationella myndigheter kommer att förebygga, upptäcka och korrigera fall av intressekonflikter, korruption och bedrägeri i samband med användning av medel.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade: ”Jag är glad över att kunna presentera Europeiska kommissionens godkännande av Finlands plan för återhämtning och motståndskraft på 2,1 miljarder euro. Jag är stolt över att NextGenerationEU ger ett betydande bidrag till att stödja Finlands mål att bli koldioxidneutral år 2035. Planen kommer också att bidra till att stärka Finlands rykte för sin innovationsförmåga med stöd för utveckling av ny teknik inom områden som artificiell intelligens, 6G och mikroelektronik . Vi kommer att stödja Finland under genomförandet av planen för att se till att de reformer och investeringar som den innehåller genomförs fullt ut. ”

En ekonomi som fungerar för människor Executive Vice President Valdis Dombrovskis sa: ”Kommissionen gav idag grönt ljus till Finlands plan för återhämtning och motståndskraft, som kommer att sätta landet på en grönare och mer digital väg när den återhämtar sig från krisen. Denna plan kommer att hjälpa Finland att nå sitt ambitiösa koldioxidneutralitetsmål 2035, med reformer och investeringar som kommer att minska koldioxidutsläppen från energiproduktion, bostäder, industri och transport. Vi välkomnar ditt fokus på höghastighetsanslutningar, särskilt för glesbygd för att hjälpa till att upprätthålla din ekonomiska verksamhet och för digitalisering av småföretag och den offentliga sektorn. Med reformer för att öka sysselsättningen och stärka arbetsmarknaden kommer Finlands plan att främja smart, hållbar och inkluderande tillväxt när den träder i kraft. ”

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sa: ”Finlands plan för återhämtning och motståndskraft på 2,1 miljarder euro är starkt inriktad på den gröna omställningen. Inte mindre än 50% av dess totala anslag är avsett att stödja klimatmål, vilket hjälper till att påskynda landet mot sitt ambitiösa CO2 -neutralitetsmål 2035. Planen innehåller också ett antal åtgärder för att öka Finlands redan starka digitala konkurrenskraft. Jag välkomnar särskilt de starka sociala elementen i den finska planen, med åtgärder för att öka sysselsättningsgraden, bekämpa ungdomsarbetslösheten och underlätta tillgången till hälso- och socialtjänster ”.

Nästa steg

I dag antog kommissionen ett förslag till beslut om att ge 2,1 miljarder euro i bidrag till Finland under RRF. Rådet har nu som huvudregel fyra veckor på sig att anta kommissionens förslag.

Rådets godkännande av planen skulle möjliggöra utbetalning av 271 miljoner euro till Finland i förfinansiering. Det motsvarar 13% av det totala belopp som tilldelats Finland.

Kommissionen kommer att godkänna nya utbetalningar baserade på tillfredsställande uppfyllande av de milstolpar och mål som anges i återhämtnings- och motståndskraftsplanen, vilket återspeglar framstegen i genomförandet av investeringarna och reformerna.

Mer information

Frågor och svar: Europeiska kommissionen stöder Finlands plan för återhämtning och motståndskraft på 2,1 miljarder euro

Faktablad om Finlands plan för återhämtning och motståndskraft

Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av utvärderingsplanen för återhämtning och motståndskraft för Finland

Bilaga till förslaget till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av återhämtnings- och motståndskraftsplanen för Finland

Personalens arbetsdokument som åtföljer det föreslagna rådets genomförandebeslut

Enkel återhämtning och motståndskraft

Center for Recovery and Resilience: Frågor och svar

Reglering av återvinnings- och motståndskraftsanläggningar

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles